رزومه اصلی

منیره فاتحی جهانتیغی

متولد:

۳ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

عمران

عمران ، دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت ، کارشناسی

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه آزاد زاهدان ، کارشناسی ارشد