رزومه اصلی

Sina Pourabrisham

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۰

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۶

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱

، مالی و حسابداری

، کارشناس

اسفند ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹

، مالی و حسابداری