یاسین نصراللهی

متولد:

۱۲ - ۹ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی کشاورزی آب

آبیاری و زهکشی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی کشاورزی آب

آب ، دانشگاه ایلام ، کارشناسی معدل , ۱۳.۳۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

Software

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

Minitab

80% Complete

Aqua crop

100% Complete

Crop wat

100% Complete

Net wat

100% Complete

enternet

100% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

hec-ras

80% Complete

water gems

80% Complete

ArcGIS

80% Complete

Drinmod

80% Complete

Photoshop

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی