رزومه اصلی

مجنبی مساح

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

صایع ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

قلث

ثقل ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۸

شهرداری

، سایر

، خدمات شهری

، کارشناس