رزومه اصلی

میثم جمشیدی

متولد:

۵ - ۸ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

برق

صنعتی ، دانشگاه دانشکده فنی مهندسی شماره1 واحد کرمانشاه

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

برق

قدرت ، دانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون واحد قزوین ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵

تعاونی مسکن ارتش.پروژه 5هزار واحدی پردیس

، مهندسی برق

، کارشناس ناظر