ملینا پازوکی

متولد:

۲۶ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تاکنون

مهندسی کامپوتر

نرم افزار ، دانشگاه دماوند ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۴ تاکنون

رهیاب تلکام

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس