رزومه اصلی

مهدی ثروتی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه ازاد واحد تهران شمال ، کارشناسی

علایق و فعالیت‌ها

ورزش موسیقی

نقاط قوت رفتاری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی