رزومه اصلی

منصور حیدری

متولد:

۱۰ - ۱۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

مکانیک

ساخت و تولید ، دانشگاه دانشکده فنی سمنان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مکانیک

ساخت و تولید ، دانشگاه مرکز تربیت مربی کرج ، کارشناسی