رزومه اصلی

براعزیز سهرابوندی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

آموزش و پرورش

، سایر

، مشاور

، کارشناس