رزومه اصلی

آسیه متقی

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

کارشناسی حقوق قضایی

دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴

صنایع روشنایی روناک

، سایر

، کارشناس فروشگاه های زنجیره ای

، کارشناس