محمد حسین اعرابی

متولد:

۲۹ - ۱۱ - ۱۳۶۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۹۵ تاکنون

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۸

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۸

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

CNC فرز

20% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی