پژمان حیدری

متولد:

۲۱ - ۵ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اهواز

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۷۹

ملی حفاری

، مهندسی نفت/معدن

شهریور ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۱

ملی حفاری

، سایر

اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۳

ملی حفاری

، سایر

اسفند ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۴

نفت کاو

، سایر

اسفند ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۸

پدکس

، مهندسی نفت/معدن

بهمن ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹

پدکس

، سایر

شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳

پدکس

، سایر

شهریور ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵

اسرکیش

، سایر

شهریور ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

اسرکیش

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل فوران چاه

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کنترل فوران چاه شماره ۲۱۳ گچساران در سمت حفار