رزومه اصلی

نجمیه افروزه

متولد:

۱ - ۴ - ۱۳۴۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷

دبیرستان غیرانتفاعی فرهیختگان (پایه سوم)

، منابع انسانی / آموزش

، دبیر ادبیات و زبان فارسی

مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱

دبیرستان غیرانتفاعی آلاء (پایه سوم)

، منابع انسانی / آموزش

، دبیر ادبیات و زبان فارسی

مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱

دبیرستان غیرانتفاعی جویای دانش (پایه چهارم)

، منابع انسانی / آموزش

، دبیر ادبیات و زبان فارسی

مهر ۱۳۹۱ تاکنون

دبیرستان غیرانتفاعی سروش نوین (پایه سوم و چهارم)

، سایر

، دبیر حق التدریس

مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

دبیرستان غیرانتفاعی فاطمه زهرا (سال سوم و چهارم)

، منابع انسانی / آموزش

، دبیر ادبیات و زبان فارسی