رزومه اصلی

حامد بدلی

متولد:

۱۹ - ۹ - ۱۳۶۶

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۹

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Outlook

100% Complete

Windows

100% Complete

Photoshop

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

Microsoft Project

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)