داریوش عراقی

متولد:

۱۴ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مهندسی صنایع

تحليل سيستم ها ، دانشگاه ازاد واحد نراق ، کارشناسی