رزومه اصلی

هیوا کرمی

متولد:

۷ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه خاوران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۳۲

۱۳۹۴ تا ۰

مهندسی عمران

مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

، مهندسی عمران/ معماری

، مشاور عملیات خاکی - کارشناس دفتر فنی

خلاصه فعالیت‌ها : تهیه متره مصالح و فعالیتهای اجرایی سازها مطالعه و بررسی نقشه های دریافتی از مشاور و تهیه لیست اشكالات و درخواست رفع و تكمیل آنها از مهندسین مشاور صدور دستور کار و تهیه صورتجلسات تهیه نقشه های اجرایی و ....

مرداد ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

مجمع خیرین مسکن ساز خراسان رضوی

، مهندسی عمران/ معماری

، نظارت و کنترل امور اجرایی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : نظارت بر نحو انجام کارهای اجرایی کنترل کمی کارهای اجرایی توسط رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانكاران از مدیریت اجرایی و ارسال آنها به مدیریت مالی جهت پرداخت کنترل و رسیدگی گزارش کار روزانه و هفتگی پروژه و ....

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

100% Complete

MS Office

100% Complete

Microsoft Fortran

100% Complete

ETABS

80% Complete

SAP 2000

60% Complete

Matlab

60% Complete

Ansys AQWA

20% Complete

SACS

20% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)