محمد عسگرزاده

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه دانشگاه شمال ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۹ تاکنون

شخصی

، مسئول دفتر

تیر ۱۳۸۹ تاکنون

شخصی

، مسئول دفتر