محمد طاهری

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۵۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴

آمار

دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

آمار

علوم اقتصادي اجتماعي ، دانشگاه شهید چمران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۹۲

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۷۲ تا شهریور ۱۳۷۴

شهرداری تهران

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تهيه گزارشات مديريت شهري تهيه ساختار اطلاعاتي جهت سرعت بخشيدن به روند گزارش گيري دوره اي با استفاده از فاكس پرو تهيه ساختار جمع آوري ، تحليل و گزارش مدون جهت مديريت شهري راه اندازي، بكارگيري و آموزش نرم افزار كواتروپرو جهت تهيه گزارشات تحليلي

آبان ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۰

دانشگاه پیام نور تهران

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تدريس دروس دوره كارشناسي رشته آمار از جمله: رياضي براي آمار، آمار گسسته، آمار پيوسته، سريهاي زماني، تجريه و تحليل آزمايشات، جبرخطي

آبان ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۷۸

شهرداری تهران منطقه 9

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : راه اندازي واحد آمار و اطلاعات در شهرداري منطقه 19 به جهت: تهيه گزارشات مديريت شهري ايجاد ساختار در بانك اطلاعات عملكرد شهري تهيه ساختار جع آوري، تحليل و گزارش مدون جهت مديريت شهري تهيه ساختار اطلاعاتي براساس نرم افزار اكسل جهت تهيه گزارشات ادواري مديريت شهري

فروردین ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۷۹

شرکت روغن نباتی جهان (کرج)

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : تهيه ساختار اطلاعاتي درخصوص گزارشات توليد و انبارگرداني تهيه گزارشات توليد تهيه گزارش ماهيانه سهم توليد در بازار مصرف

آبان ۱۳۷۷ تا اسفند ۱۳۷۸

نیروی زمینی سپاه

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : توزيع نيروي انساني مورد نياز يگان هاي سپاه تهيه گزارشات ادواري نيروي انساني و بودجه يگان ها ايجاد سيستم جهت ساختار اداري و دبيرخانه

آبان ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۲

شرکت ایران خودرو

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول واحد آمار و اطلاعات نيروي انساني كارگزيني كل ايران خودرو و مسئول تهيه: آمار نيروي انساني براساس شاخصه هاي مورد نياز مديريت آمار حضور غياب، كاركرد، اضافه كار و تعطيل كاري پرسنل تهيه گزارشات تحليلي از نظام هاي ارزيابي عملكرد، ارتقاء پرسنل، پاداش عدم تاخير

خرداد ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۹۵

شرکت نارگان

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول رسيدگي به وظايف بخش منابع انساني در حوزه توسعه منابع انساني از جمله: استخدام: دريافت، دسته بندي، انتخاب و ارساتل رزومه ها به جهت انتخاب اوليه. انجام مصاحبه اوليه و عمومي و بررسي شرايط همكاري و استخدام به لحاظ نيازهاي شركت و شرايط قانوني استخدامي. مذاكره با مديران بخش هاي متقاضي استخدام، فرد متقاضي استخدام و هيئت مديره به جهت تعيين و توافق نهايي حقوق و دستمزد و شرايط بكارگيري. ارزيابي عملكرد دوره آزمايشي به جهت تعيين وضعيت استخدام. بروز رساني و تدوين دستورالعمل روش اجرايي استخدام جهت ايجاد ساختار منظم در روند اجراي فرايند. ارزيابي عملكرد: بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد براساس ساختار پروژه محوري شركت. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند ارزيابي عملكرد. آموزش ارزيابان و مديران جهت اجراي بهينه ارزيابي عملكرد. تهيه گزارشات متناسب با ارزيابي هاي دوره اي. تغيير جهت دادن ديدگاه شركت از نظام ارزيابي عملكرد به سمت مديريت عملكرد. آموزش: بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي آموزش براساس ساختار ISO10015 و پروژه محوري شركت. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري. برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و ارزيابي و اثربخشي آنها. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند ارزيابي دوره هاي آموزشي. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند اثربخشي دوره هاي آموزشي. برگزاري جلسات همفكري اوليه با مديران متقاضي دوره هاي آموزشي و مدرس پيشنهادي، جهت نيازسنجي بهينه دوره هاي آموزشي. حقوق و دستمزد: بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و دستمزد شركت. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در تهيه گزارشات مقايسه اي فردي و بخشي حقوق و دستمزد . تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند افزايش حقوق هاي دوره اي و ساليانه . تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند پيشنهاد و محاسبه پاداش عملكرد. انجام كليه محاسبات حقوق و دستمزد براساس كاركرد، اضافه كار، بيمه و ماليات. بانك اطلاعاتي: تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري جهت تبديل پرونده پرسنل به ساختار الكترونيكي . در اين نرم افزار كليه مدارك، اطلاعات و عملكردهاي پرسنل بروزرساني شده و بصورت لحظه اي در اختيار اپراتورهاي منابع انساني و مديران ذينفع در بستر اينترانت قرار مي گيرد. مسئول رسيدگي به وظايف بخش منابع انساني در حوزه اداري از جمله: حضور غياب: بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي اضافه كار. بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي مرخصي. بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي ماموريت داخل/خارج كشور. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري. تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در تهيه گزارشات اضافه كار. انجام كليه محاسبات زماني و هزينه اي مربوط به كاركرد، كسركار، اضافه كار، ماموريت، بازخريد سنوات، مانده مرخصي، بيمه و ماليات حقوق براساس قوانين موضوعه. مديريت اعمال تغيير در ساختار نرم افزار تردد و حضور غياب. رسيدگي به امور بيمه تكميلي از جمله شناسايي سرويس دهنده ها، انتخاب و كنترل بر عملكرد ايشان. بهينه سازي نظام پرونده پرسنل . فعاليت بعنوان نماينده كيفيت بخش منابع انساني در حوزه كيفيت از جمله: بهينه سازي ساختار كليه روش هاي اجرايي موجود در بخش براساس قوانين موضوعه. ايجاد و بهينه سازي كليه فرم هاي اداري به جهت تسريع در روند درخواست، رسيدگي و ارايه سرويس. طراحي پروژه اي جهت تغيير در ساختار سازماني شركت و طراحي مجدد مشاغل. طراحي پروژه اي جهت تغيير در ساختار نظام ارزيابي عملكرد و تبديل آن به مديريت عملكرد. تدوين نظام آموزش مديران مياني شركت جهت آشنايي بهتر با فعاليت هاي سرپرستي. فعاليت بعنوان معاون بخش منابع انساني از جمله: رسيدگي و كنترل كليه امور داخلي بخش در زمان عدم حضور مدير. حضور در كليه جلسات درون بخشي و بين بخشي. حل مشكلات اداري پرسنل بخش و شركت. ايجاد هماهنگي درون بخش و بين بخشي جهت تسريع در فرايندهاي شركت.

خرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴

شرکت ایران خودرو

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : تهيه گزارشات بهره وري نيروي انساني براساس شاخصه هاي عملكردي و اقتصادي شركت تهيه گزارشات تحليلي از ميزان بهره وري نيروي انساني در سازمان فروش تهيه گزارشات بهره وري نيروي انساني براساس مدل هاربر (محاسبه ميزان كاركرد جذب شده و جذب نشده نيروي انساني) مسئول رسيدگي و كنترل كليه گزارشات آماري مديريت برنامه ريزي نيروي انساني كارشناس در پروژه شش سيگما مسئول و نماينده معاونت منابع انساني در پروژه هاي مديريت هزينه

پروژه‌ها

۱۳۷۹

بررسی عملکرد کارکنان معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو

کارشناس

بررسي نظام ارزيابي عملكرد و نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان تهيه گزارش وضعيت نهايي كاركنان برحسب ارزيابي انجام شده
۱۳۸۱

بررسی نظام ارتقاء شغلی کارشناسان شرکت ایران خودرو

کارشناس

بررسي موانع و مشكلات و آسيب شناسي فرايند ارتقاء شغلي كارشناسان در شركت ايران خودرو
۱۳۸۲

برررسی نظام پاداش عدم تاخیر

کارشناس

بررسي ميزان تاثيرگذاري پاداش عدم تاخير در حضور به موقع و صحيح كاركنان
۱۳۸۳

بررسی میزان بهره وری کارکنان سازمان فروش ایران خودرو

کارشناس مسئول

بررسي ميزان بهره وري كاركنان سازمان فروش و تاثير آن بر رضايتمندي مراجعين
۱۳۸۳

بررسی میزان بهره وری تولید شرکت ایران خودرو

کارشناس مسئول

محاسبه بهره وري نيروي انساني براساس مدل هاربر و برآورد ميزان كار جذب شده و جذب نشده در خطوط توليد
۱۳۸۳

بررسی میزان بهره وری نیروی انسانی شرکت ایران خودرو

کارشناس

در اين بررسي، ميزان بهره وري نيروي انساني شركت براساس شاخصه هاي اقتصادي و عملكردي سازمان مطابق با استاندارهاي سازمان بين المللي بهره وري محاسبه و ارايه شده است
۱۳۸۴

بررسی سیستم حضور غیاب شرکت نارگان

کارشناس

در اين بررسي، مشكلات و موانع موجود در سيستم فعال شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات بهبهود ارايه شده است.
۱۳۹۳

طراحی سیستم مکانیزه پرونده پرسنلی شرکت نارگان

کارشناس مسئول

در اين سيستم، كليه اطلاعات سازماني و تغييرات متناظر با آن كه در پرونده فيزيكي رسنل ثبت مي گرديد، در قالب يك نرم افزار جامع طراحي شد تا بتوان در كوتاه ترين زمان ممكن و با دقت بالا، دسترسي به پرونده جهت اپراتورهاي منابع انساني و مديران مياني برقرار گردد. در اين سيستم كليه مدارك بصورت الكترونيك نگهداري مي شود.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

قوانین و مقررات بیمه

80% Complete

محاسبات حقوق و دستمزد

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

رفتار سازمانی

80% Complete

مدیریت منابع انسانی

80% Complete

MS Office

100% Complete

حقوق و دستمزد کارکنان

100% Complete

استانداردهای آموزش

80% Complete

کنترل پروژه

60% Complete

تعالی سازمانی

60% Complete

برنامه ریزی آموزشی

60% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

SPSS

100% Complete

Minitab

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Access

80% Complete

Microsoft SQL Server

80% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

100% Complete

تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)

100% Complete

Microsoft Visual Studio

60% Complete

تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)

80% Complete

Visual Basic

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

دانشجوي ممتاز (رتبه دوم) در دوره كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني

دانشجوي ممتاز (رتبه اول) در دوره كارشناسي ارشد آمار علوم اقتصادي اجتماعي

مختصری از من

با سابقه كاري حدود 20 سال در حوزه هاي مختلف منابع انساني، مدعي مي باشم كه با اغلب فرايندهاي منابع انساني و اصول مرتبط با آنها آشنايي كامل دارم. فردي محاسبه گر، خلاق، دقيق در امور اداري و انضباطي مي باشم. معتقدم اصل اول اداري، تعريف قواعد و رفتارها در سازمان و رعايت و پياده سازي آنها از جانب كليه پرسنل مي باشد. در پياده سازي نظام هاي سازماني بسيار كوشاو پيگير هستم. در ارايه پيشنهادات و جمع آوري نظرات كاركنان جهت بهبود سيستم ها نيز پيگير و معتقد مي باشد. مطمئن هستم كه در هر حوزه كاري كه وارد شوم در كوتاه مدت توان هماهنگي با آن حوزه و حتي رقابت با سايرين را دارا خواهم بود.