علی اقبالی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

علم اطلاعات و دانش شناسی

مطلاعات کتابخانه های عمومی ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

افیس

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

کشتی به صورت حر فه ایی

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری