رزومه اصلی

نسرین اڪبرے فراهانے

متولد:

۷ - ۱۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابدعری

صنعتی ، دانشگاه علمے ڪاربردی