عاطفه حیدری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

ی

ی ، دانشگاه ی ، کارشناسی معدل , ۲۲

خلاصه فعالیت‌ها , شسیسیشسیشسیسشیش

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

یس

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : شسیشیشسیسشی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سشسیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی