محسن علوی عطا آبادی

متولد:

۸ - ۵ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۰

پتروشیمی آبادان

، مهندسی شیمی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱

پتروشیمی آبادان

، مهندسی شیمی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۷

پتروشیمی آبادان

، مهندسی شیمی

، کارشناس

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

پتروشیمی آبادان

، مهندسی شیمی

فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۵

پتروشیمی آبادان

، مهندسی شیمی