نگار نوری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مکانیک

بیومکانیک ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی