۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فروش

پیگیری قطعی

۹۶٪ رزومه‌های ارسالی برای این آگهی، توسط این شرکت بررسی شده است

  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
فرقی نمی کند
بازه سنی
۲۵ تا ۴۰ سال

شرح شغل / وظایف

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری و کﻨﺘﺮل ﺳﺒﺪ کالاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ
- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن جدید، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ
- اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷد
- ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
- مطالعه و تحقیق بازار هدف

پارامترهای ذیل مزیت محسوب می شود:
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋگی های ﺑﺎزار دﻧﺪاﻧﺴﺎزی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷکی
- آشنایی با ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش

الزامات / مهارت‌ها

- فروش تلفنی


- بازاریابی دیجیتال


- بازاریابی تلفنی


- پشتیبانی مشتریان


- فروش حضوری


- مذاکره و ارتباط با مشتری

معرفی کوشافن پارس

  • شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی فعال در حوزه تولید و واردات تجهیزات دندانپزشکی 

آگهی‌های استخدام مرتبط

۳ روز قبل

پیگیری قطعی

۳ روز قبل

پیگیری قطعی

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش

بین المللی مدیران ایده آل مطهری - تهران

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی

استخدام کارشناس فروش

پویش تهویه - تهران

۳ هفته قبل

۳ هفته قبل

پیگیری قطعی