استخدام کارشناس فروش

کوشافن پارس

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • جنسیت:   فرقی نمی کند
 • بازه سنی:   ۲۵ تا ۴۰ سال
 • - فروش تلفنی

  - بازاریابی دیجیتال

  - بازاریابی تلفنی

  - پشتیبانی مشتریان

  - فروش حضوری

  - مذاکره و ارتباط با مشتری

وظایف و مسئولیت ها

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری و کﻨﺘﺮل ﺳﺒﺪ کالاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ
- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن جدید، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ
- اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷد
- ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
- مطالعه و تحقیق بازار هدف

پارامترهای ذیل مزیت محسوب می شود:
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋگی های ﺑﺎزار دﻧﺪاﻧﺴﺎزی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷکی
- آشنایی با ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش

معرفی کوشافن پارس

 • شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی فعال در حوزه تولید و واردات تجهیزات دندانپزشکی 

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

گروه بازرگانی مختاری

۶ روز قبل

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش

داده پردازان آبشار

۶ روز قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

رامک خودرو

۱ هفته قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس فروش

وندا فرآیند قرن

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس فروش (B2B)

کاربوم

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی