استخدام برنامه نویس وبASP.Net

خوب شو

۱ ماه قبل

 • ۹۲٪ رزومه‌های ارسالی برای این آگهی، توسط این شرکت بررسی شده است
 • تمام وقت
 • توافقی
 • برنامه نویسی
 • تهران, بنی هاشم
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
 • مقطع تحصیلی:   کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد
 • جنسیت:   فرقی نمی کند

وظایف و مسئولیت ها

ما به یک برنامه‌نویس ماهر وب برای پیوستن به تیم برنامه‌نویسی خود نیاز داریم. مسئولیت این فرد طراحی، کدنویسی و بهبود صفحات وبسایت شرکت، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هاست.

شما به عنوان یک برنامه‌نویس وب باید بتوانید با کدنویسی درست، به شرکت اطمینان دهید که نیازهایش در زمینه ایجاد برنامه‌ها و وب‌سایت‌های کاربرپسند برطرف می‌شود.

اگر به نرم‌افزارها و برنامه‌نویسی علاقه‌مندید و روحیه همکاری با تیم‌های توسعه‌دهنده، مهندسین و طراحان وب را در خود سراغ دارید، حتما برای ما رزومه ارسال کنید.

مهارت های رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

معرفی خوب شو

 • اوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﻰ در ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وی، ﻃﺮح درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﺮای وی در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و آرام ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد. ﺑﺎ ﺧﻮﺑﺸﻮ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی اﻋﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ را در اﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺣﻮزه ی درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺧﻮد، از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺎ در ﺧﻮب ﺷﻮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﻮل درﻣﺎن و دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در زﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن رﺿﺎﯾﺖ و آﺳﻮدﮔﻰ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.