• تمام وقت
  • توافقی
  • بازاریابی / تبلیغات / فروش
  • تهران- شهرک غرب – بلوار فرحزادی – انتهای دادمان غربی – تقاطع پل یادگار امام – پلاک 5 – ساختمان فیلپا
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
  • مقطع تحصیلی:   کاردانی ، کارشناسی
  • جنسیت:   فرقی نمی کند
  • بازه سنی:   ۲۶ تا ۴۰ سال
  • ۲ تا ۵ سال در زمینه فروش

وظایف و مسئولیت ها

پاﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺣﻀﻮري ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎزﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن پبگبری و ﺻﺪور ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ارﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﭘﯿﮕﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوش در ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮي و ...

معرفی فیلپا

  • فیلپــا بــا ســابقه ی درخشــان تولیــد مبلمــان و پارتیشــن اداری و بــه عنــوان اولیــن تولید‌کننــده مبلمــان مــدولار در ایــران، قــادر بــه تجهیــز فضاهــای اداری در ســطوح مختلــف اســت. کیفیــت مــواد اولیــه‌ی محصــولات فیلپــا، موجــب مانــدگاری و دوام مبلمــان می‌شود و طراحی هوشــمند و مــدولار محصــولات، علاوه بــر امــکان ایجــاد تنــوع در چیدمــان، تجربــه‌ی متفاوتــی را در اختیــار کاربــران قــرار می‌دهــد. فیلپــا بــا تهیــه نقشــه‌های فنــی و طرح‌بنــدی مناســب بــرای هــر پــروژه، شــرایط انتخــاب دقیــق و آگاهانــه مبلمــان را فراهــم و بــا ارائــه‌ی راه حل‌هــای تخصصــی تــا انتخــاب مناســب‌ترین محصــول شــما را همراهــی می‌کنــد. هــدف فیلپــا ارائــه‌ی محصولی بــا کیفیــت و طراحی منحصر به فــرد اســت کــه نــه تنهــا بهتریــن کارایی را بــه شــما می‌دهــد، بلکــه به فضای کار شما، هویتــی شــخصی می‌بخشــد.

آگهی‌های استخدام مرتبط

کارشناس فروش تجهیزات آزمایشگاهی

ویرا طب تجهیز

دیروز

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

داغ ۱۰۰ درصد رزومه های ارسالی برای این آگهی ، توسط این شرکت بررسی شده است

کارشناس فروش سازمانی

دانش و فناوری بامداد

دیروز

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

داغ ۱۰۰ درصد رزومه های ارسالی برای این آگهی ، توسط این شرکت بررسی شده است

کارشناس فروش و بازاریابی

شرکت نوین

۴ روز قبل

  تهران 

  توافقی 

پشتیبان فروش(خانم)

شرکت دارا الکترونیک

۵ روز قبل

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

نیروی دفتری جهت مشاوره

سرمد

۲ هفته قبل

  تهران 

  تمام وقت، پاره وقت | توافقی 

داغ ۸۵ درصد رزومه های ارسالی برای این آگهی ، توسط این شرکت بررسی شده است

کارشناس بازاریابی و فروش

توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس

۲ هفته قبل

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

داغ ۸۴ درصد رزومه های ارسالی برای این آگهی ، توسط این شرکت بررسی شده است