یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

عوجان ایرانیان

مواد مصرفی و غذایی

تاسیس ۱۳۸۴

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

19 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 19 روز کاری می‌باشد