یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

صنایع الکترونیک الفا

پخش و توزیع

تاسیس ۱۳۸۸

۱۰ تا ۵۰ نفر

26 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 26 روز کاری می‌باشد