آگهی استخدام بازرگانی کیمیا}}

بازرگانی کیمیا

۱۰ تا ۵۰ نفر

29 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 29 روز کاری می‌باشد