فرصت شغلی و استخدامی های جدید موسسه باسمه}}

موسسه باسمه

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

30 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 30 روز کاری می‌باشد