آگهی استخدام فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)

فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)

آی تی

تاسیس ۱۳۸۴

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درفناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)

گام ۱

ثبت اطلاعات و رزومه در وبسایت، بخش دعوت به همکاری با فناپ

داوطلبان با مراجعه به ir.fanap.jobs اطلاعات و رزومه خود را در قسمت مخصوص فرصت شغلی موردنظرشان وارد و بارگذاری می کنند.

گام ۲

بررسی اطلاعات و رزومه های دریافتی

مدیران و متخصصانی که برای یک موقعیت شغلی اعلام نیاز کرده بودند، با ورود به پنل مخصوص، رزومه های مرتبط را مطالعه و بهترین گزینه ها را انتخاب می کنند.

گام ۳

مصاحبه تلفنی

مواردی که انتخاب شده اند بعضا پیش از انجام مصاحبه های حضوری با مصاحبه تلفنی ارزیابی می شوند.

گام ۴

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ

ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ واﺣﺪ درﺧﻮاﺳ ﺖﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎب ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺛﺒﺖ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ.

گام ۵

آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ، از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﯽ وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻤﮏ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﯿﻠﺘﺮ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤ ﯽﮔﺮدد.

گام ۶

ارزیابی مدیریت سرمایه های انسانی

فرد منتخب در مرحله مصاحبه فنی، توسط نماینده یا تیم ارزیاب مدیریت سرمایه های انسانی به مرحله ارزیابی حضوری دعوت می شود تا ضمن بررسی نتایج مراحل قبل، شناخت عمیق تری از وی حاصل شود و میزان تطابق او با الزامات و نیازهای شرکت بررسی گردد.

گام ۷

تایید مدیر امور سرمایه های انسانی و مدیر عامل

نتیجه ارزیابی، به اطلاع مدیر امور سرمایه های انسانی می رسد و وی یا نماینده ایشان (مدیر امور جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی) با جمع بندی نظرات، در صورت تایید، نتیجه نهایی را به مدیرعامل اعلام می کند. مدیرعامل گزارش را مشاهده و نسبت به آن اعلام نظر می نماید. در صورت اخذ تاییدات نهایی در این مرحله، امکان شروع به همکاری فرد میسر است.

گام ۸

تماس با همکار و شروع دوره اولیه

در این مرحله، نماینده مدیریت امور سرمایه های انسانی با فرد داوطلب همکاری، که از این به بعد همکار نامیده می شود، تماس گرفته و تاریخ شروع همکاری را اعلام و از او برای حضور در شرکت در آن تاریخ و شروع همکاری، همراه با بهره مندی از تمام مزایا و حقوق قانونی، دعوت به عمل می آورد. جامعه پذیری همکار نیز در بدو ایام همکاری انجام خواهد پذیرفت.

گام ۹

دوره آزمایشی

همکار، دوره آزمایشی خود را که در بیشتر موارد، ۳ ماه است شروع می‌کند. جامعه‌پذیری همکار نیز باید در این دوره انجام پذیرد. موفقیت در دوره آزمایشی توسط همکار و تمایل هر دو طرف سازمان و همکار به ادامه همکاری، شروط لازم اتمام این مرحله و آغاز به کار همکار در شرکت، در دوره اصلی او خواهد بود. همکار طی دوره همکاری آزمایشی از تمام مزایا و حقوق قانونی لازم برخوردار است و در این دوره از دریافت حقوق مناسب و اعلام در فهرست بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند خواهد شد.

28 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 28 روز کاری می‌باشد