تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

کمک به تحول دیجیتال و پر کردن شکاف فناورانه بین خدمات مالی کشور و تجارب برتر دنیا

درباره تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری پنجم، ساختمان ارتباط فردا

 • سایت: www.efarda.ir
 • سال تاسیس: ۱۳۸۹
 • تعداد نفرات: ۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر
 • صنعت: فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا که از ابتدای سال ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده، ارائه دهنده کلیه محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح کشور است. تلاش ما به کارگیری الگوها و فناوری‌های جدید در راستای تحقق نیازهای مالی و بانکی کشور است. چشم انداز شرکت ایجاد اولین بانک مجازی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی در کشور است که در این راستا با به خدمت گرفتن تفکر چابک، برای نوآوری که هسته ارتباط فرداست اهمیت قائلیم تا جائیکه این طرز فکر حتی در دکوراسیون ساختمان شرکت پیاده شده است.

میانگین سنی

۲۲ سال ۵۵ سال ۳۴ سال
جوان‌ترین همکار مسن‌ترین همکار میانگین سنی

سطح تحصیلی

۱۸ %

دیپلم

۳

کاردانی

۴۲ %

کارشناسی

۳۴ %

کارشناسی ارشد

۳

دکترا

چشم انداز سازمان

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﺎﺑﮏ، ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮداﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ماموریت سازمان

ارایه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری در صنعت مالی به صورت امن،راحت و فراگیر

امکانات و جذابیت‌ها

بیمه تکمیلی

پزشک سازمانی

تسهیلات رفاهی

جشن‌های تولد

پارکینگ

پاداش عملکردی

تسهیلات ورزشی

اردوهای تیمی و آموزشی

صبحانه

میان وعده

ناهار

سرویس حمل و نقل

کتابخانه

برنامه‌های آموزشی

نیروهای کلیدی

 • تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

  دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺳﺎم ﺧﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

  ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮدا و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه IT

ارزش‌های سازمان

 • فضای کاری الهام بخش

 • ارتباط موثر

 • بلندپروازی

 • اثربخشی

 • درستی

 • سرآمدی

 • احترام

 • نتیجه گرایی

جوایز و دستاورد‌های

 • تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

  فینوتک برگزیده جشنواره دکتر نوربخش

 • تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

  شرکت برتر از نظر رشد سریع

 • تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

  شرکت ارتباط فردا، برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

 • تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

  سومین جایزه ملی تحول دیجیتال

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید