آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

 • سایت: www.asfalt-tous.com/fa
 • سال تاسیس: ۱۳۵۴
 • تعداد نفرات: بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر
 • صنعت: نفت، گاز و پتروشیمی

ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻇﺮﻓﻴ ﺖﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی EPC در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﻴﺮد. ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ۵۰۰۰ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺣﻔﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ کﺑﺮداری در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، اﺟﺮای اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺎزه ای ﻓﻠﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن و ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨ ﻚﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ، ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻛﺸﻮر از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

میانگین سنی

 • جوان‌ترین همکار:   ۲۰ سال
 • مسن‌ترین همکار:   ۶۱ سال

سطح تحصیلی

۱۳ %

دیپلم

۳

کاردانی

۵۲ %

کارشناسی

۱۹ %

کارشناسی ارشد

۲

دکترا

چشم انداز سازمان

ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻼن و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ماموریت سازمان

اجرای سریع و با کیفیت پروژه های گوناگون از طریق نیروی انسانی توانمند و با کمک سیستم ها و ماشین آلات پیشرفته در صنایع فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی، احداث کارخانه هاي صنعتی و بهره برداری از معادن در راستای توسعه کشور

امکانات و جذابیت‌ها

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

پزشک سازمانی

ناهار

میان وعده

تسهیلات رفاهی

تسهیلات ورزشی

کتابخانه

جشن‌های تولد

برنامه‌های آموزشی

پارکینگ

امکانات تفریحی

نیروهای کلیدی

 • آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

  ﻫﻮﻣﻦ ﺛﺎﻗﺐ ﻣﺪﯾـﺮ ﻣﻨﺎﺑـﻊ اﻧﺴﺎﻧـﯽ آﺳـﻔــﺎﻟــﺖ ﻃــ ـﻮس

  ﻣﺪﻳﺮ اداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه اداری و ٢٣ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﻛ ﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ.

ارزش‌های سازمان

 • ارائه خدمات با بهترین کیفیت ممکن و در سریع ترین زمان

 • پایبندی به کلیه تعهدات قانونی و عرفی و توجه به رضایت کارفرمایان

 • اولویت قرار دادن ایمنی کارکنان در هر شرایط

 • کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن

 • حفظ کرامت انسانی کارکنان و خانواده هایشان و کمک به توسعه توانایی های آنها

 • استقبال از پیشنهادهای مبتکرانه و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت

 • توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان

 • تولید، ذخیره سازی و بهره برداری از دانش سازمانی و ارائه آن به جامعه علمی و صنعتی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید